جدیدترین مطالب

نرم افزار Electronic WorkBench

دانلود فایل شبیه سازی شمارنده جانسون با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

یک شمارنده حلقوی k بیتی، یک بیت را بین k فلیپ فلاپ گردش می دهد تا بدین وسیله k حالت قابل تفکیک شود. اگر شیفت رجیستر به صورت یک شمارنده حلقوی دنباله چرخان در آید، تعداد این حالات دو برابر می شود. شمارنده حلقوی دنباله چرخان یک شیفت رجیستر دوار است که خروجی متمم آخرین فلیپ فلاپ به ورودی اولین فلیپ فلاپ متصل شده است. شکل زیر چنین شیفت رجیستری را نشان می دهد.

شمارنده جانسون

شمارنده جانسون

برای دانلود فایل شبیه سازی شده شمارنده جانسون در نرم افزار الکترونیک ورک بنچ همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی شمارنده BCD با بار شدن موازی با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

بیشتر شمارنده هایی که در سیستم دیجیتال به کار می روند نیاز به قابلیت انتقال موازی یک عدد دودویی اولیه به داخل شمارنده، قبل از شروع کار دارند. یک شمارنده با بار شدن موازی را می توان برای تولید هر رشته شمارش مورد نظر به کار برد. شکل زیر روش تولید شمارش BCD با بار شدن موازی را نشان می دهد:

شمارنده BCD با بار شدن موازی

شمارنده BCD با بار شدن موازی

برای دانلود فایل شبیه سازی شده شمارنده BCD با بار شدن موازی در نرم افزار الکترونیک ورک بنچ همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی شمارنده دودویی ۴ بیتی با بار شدن موازی با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

بیشتر شمارنده هایی که در سیستم دیجیتال به کار می روند نیاز به قابلیت انتقال موازی یک عدد دودویی اولیه به داخل شمارنده، قبل از شروع کار دارند. شکل زیر نمودار منطقی یک ثبات ۴ بیت را نشان می دهد که قابلیت بار شدن موازی دارد و می تواند به عنوان یک شمارنده به کار رود. اگر ورودی کنترل بار شدن در وضعیت ۱ باشد، عمل شمارش را غیر فعال می کند و موجب انتقال داده از چهار ورودی داده به چهار فلیپ فلاپ می گردد. اگر هر دو ورودی کنترل ۰ باشد، پالس های ساعت حالت ثبات را عوض نمی کند.

شمارنده دودویی 4 بیتی با بار شدن موازی

شمارنده دودویی ۴ بیتی با بار شدن موازی

برای دانلود فایل شبیه سازی شده شمارنده دودویی ۴ بیتی با بار شدن موازی در نرم افزار الکترونیک ورک بنچ همراه با فایل توضیحات بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۵۵۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی شمارنده بالا پایین شمار ۴ بیتی با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

شمارنده های همزمان در اعمال پالس ساعت به ورودی فلیپ فلاپ ها با شمارنده های موج گونه تفاوت دارند. یک ساعت مشترک، همه فلیپ فلاپ ها را بطور همزمان تریگر می کند در صورتی که در نوع شمارنده های موج گونه، هر بار فقط یک فلیپ فلاپ تریگر می شود. تصمیم بر متمم شدن یک فلیپ فلاپ از مقادیر داده های ورودی مانند T و J و K در لبه ساعت معین می شود. اگر T=0 یا J=K=0 باشد، حالت فلیپ فلاپ تغییر نیم نماید. اگر T=1 یا J=K=1 باشد، فلیپ فلاپ متمم می گردد.

یک شمارنده پایین شمار دودویی همزمان وارد حالات معکوسی از ۱۱۱۱ به سمت ۰۰۰۰ و سپس به ۱۱۱۱ می شود تا شمارش را تکرار کند. می توان دو عمل بالا و پایین شمار را با هم ترکیب کرد و به این ترتیب بالا – پایین شمار ساخت. مدار چنین شمارنده ای که از فلیپ فلاپ T استفاده می کند در شکل زیر آورده شده است (نکته: می توان بجای استفاده از فلیپ فلاپ T از فلیپ فلیپ JK برای این کار استفاده کرد زیرا با اتصال J و K به هم، JK تبدیل به T خواهد شد)

شمارنده بالا - پایین شماره 4 بیتی

شمارنده بالا – پایین شماره ۴ بیتی

برای دانلود فایل شبیه سازی شده شمارنده بالا پایین شمار ۴ بیتی با نرم افزار الکترونیک ورک بنچ بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی شمارنده دودویی همزمان ۴ بیتی با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

شمارنده های همزمان در اعمال پالس ساعت به ورودی فلیپ فلاپ ها با شمارنده های موج گونه تفاوت دارند. یک ساعت مشترک، همه فلیپ فلاپ ها را بطور همزمان تریگر می کند در صورتی که در نوع شمارنده های موج گونه، هر بار فقط یک فلیپ فلاپ تریگر می شود. تصمیم بر متمم شدن یک فلیپ فلاپ از مقادیر داده های ورودی مانند T و J و K در لبه ساعت معین می شود. اگر T=0 یا J=K=0 باشد، حالت فلیپ فلاپ تغییر نیم نماید. اگر T=1 یا J=K=1 باشد، فلیپ فلاپ متمم می گردد.

در شمارنده های دودویی همزمان، فلیپ فلاپ واقع در کم ارزش ترین مکان با هر پالس ساعت یکبار متمم می شود. فلیپ فلاپ های واقع در هر مکان هنگامی متمم می شوند که همه فلیپ فلاپ های پایین تر ۱ باشند. شمارنده های دودویی همزمان، الگوی منظمی دارند و می توان آنها را با متمم کردن فلیپ فلاپ ها و گیت ها ساخت. نظم الگو را می توان با توجه به شکل زیر ملاحظه کرد:

شمارنده دودویی همزمان 4 بیتی

شمارنده دودویی همزمان ۴ بیتی

برای دانلود فایل شبیه سازی شمارنده دودویی همزمان ۴ بیتی با نرم افزار الکترونیک ورک بنچ (EWB) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی شمارنده دهدهی BCD با سه دهه (سه رقمی) با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

شمارنده BCD یک شمارنده دهدهی است زیرا از ۰ تا ۹ می شمارد. برای شمارش از ۰ تا ۹۹ دو شمارنده دهدهی لازم داریم. شمارش ۰ تا ۹۹۹ سه شمارنده دهدهی لازم دارد. شمارنده های دهدهی با اتصال سری شمارنده های BCD ساخته می شوند که هر کدام برای یک دهه است. یک شمارنده سه رقمی در شکل زیر دیده می شود. ورودی ها به دومین و سومین دهه از Q8 دهه قبل وارد می شوند. وقتی Q8 در یک دهه از ۱ به ۰ می رود، شمارنده دهه بالاتر را تریگر می کند، ضمن اینکه خودش از ۹ به ۰ باز می گردد.

نموار بلوکی یک شمارنده دهدهی BCD با سه دهه را در شکل زیر مشاهده می کنید:

شمارنده دهدهی BCD با سه دهه (سه رقمی)

شمارنده دهدهی BCD با سه دهه (سه رقمی)

برای دانلود فایل شبیه سازی شمارنده دهدهی BCD با سه دهه (سه رقمی) با نرم افزار الکترونیک ورک بنچ (EWB) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۴۰۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی شمارنده BCD موج گونه با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

یک شمارنده دهدهی رشته ای از ۱۰ حالت را دنبال کرده و پس از ۹ به ۰ باز می گردد. چنین شمارنده ای باید حداقل چهار فلیپ فلاپ برای نمایش هر رقم دهدهی داشته باشد زیرا یک رقم دهدهی با کد چهار بیتی نشان داده می شود. رشته حالات در شمارنده دهدهی به وسیله کد دودویی مربوطه برای نمایش هر رقم دیجیتال معین می گردد. نمودار حالت و نمودار منطقی یک شمارنده BCD موج گونه را در شکل زیر مشاهده می نمایید:

شمارنده BCD موج گونه

شمارنده BCD موج گونه

برای دانلود فایل شبیه سازی مربوط به شمارنده BCD موج گونه با نرم افزار الکترونیک ورک بنچ (EWB) بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۳۵۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی مدار شمارنده موج گونه دودویی ۴ بیتی با فلیپ فلاپ T با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

یک شمارنده موج گونه دودویی از یک سری اتصال بین فلیپ فلاپ های متمم ساز تشکیل شده است که خروجی هر فلیپ فلاپ به ورودی Clock فلیپ فلاپ مرتبه بالاتر وصل است. فلیپ فلاپی که کم ارزش ترین بیت را نگه می دارد، پالس های مورد شمارش را دریافت می کند. فلیپ فلاپ متمم ساز را می توان با یک فلیپ فلاپ JK که در آن J و K به هم وصلند و یا با یک فلیپ فلاپ T ساخت. سومین امکان، استفاده از فلیپ فلاپ D است که در آن خروجی متمم به ورودی D وصل است. به این ترتیب، ورودی D همواره متمم حالت فعلی بوده و پالس ساعت بعدی موجب متمم شدن خروجی اصلی آن خواهد شد.

شکل مدار شمارنده موج گونه دودویی با استفاده از فلیپ فلاپ T و معادل آن با فلیپ فلاپ JK را در تصویر زیر مشاهده می نمایید:

شمارنده موج گونه دودویی 4 بیتی با فلیپ فلاپ T و معادل آن با فلیپ فلاپ JK

شمارنده موج گونه دودویی ۴ بیتی با فلیپ فلاپ T و معادل آن با فلیپ فلاپ JK

برای دانلود فایل شبیه سازی مدار شمارنده موج گونه دودویی ۴ بیتی با فلیپ فلاپ JK با نرم افزار الکترونیک ورک بنچ (EWB) همراه با فایل توضیحات کامل، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی مدار شمارنده موج گونه دودویی ۴ بیتی با فلیپ فلاپ D با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

یک شمارنده موج گونه دودویی از یک سری اتصال بین فلیپ فلاپ های متمم ساز تشکیل شده است که خروجی هر فلیپ فلاپ به ورودی Clock فلیپ فلاپ مرتبه بالاتر وصل است. فلیپ فلاپی که کم ارزش ترین بیت را نگه می دارد، پالس های مورد شمارش را دریافت می کند. فلیپ فلاپ متمم ساز را می توان با یک فلیپ فلاپ JK که در آن J و K به هم وصلند و یا با یک فلیپ فلاپ T ساخت. سومین امکان، استفاده از فلیپ فلاپ D است که در آن خروجی متمم به ورودی D وصل است. به این ترتیب، ورودی D همواره متمم حالت فعلی بوده و پالس ساعت بعدی موجب متمم شدن خروجی اصلی آن خواهد شد.

شکل مدار شمارنده موج گونه دودویی با استفاده از فلیپ فلاپ D را در تصویر زیر مشاهده می نمایید:

شمارنده موج گونه دودویی 4 بیتی با فلیپ فلاپ D

شمارنده موج گونه دودویی ۴ بیتی با فلیپ فلاپ D

برای دانلود فایل شبیه سازی مدار شمارنده موج گونه دودویی ۴ بیتی با فلیپ فلاپ D با نرم افزار الکترونیک ورک بنچ (EWB) همراه با فایل توضیحات کامل، بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

دانلود فایل شبیه سازی شیفت رجیستر یونیورسال با Electronic WorkBench همراه با فایل توضیحات

بعضی از شیفت رجیسترها پایانه های لازم را برای انتقال موازی دارا هستند. این مدارها ممکن است قابلیت جابجایی به چپ و راست را هم داشته باشند. عمومی ترین شیفت رجیستر دارای امکانات زیر است:

۱- کنترل پاک برای پاک کردن ثبات به ۰

۲- ورودی ساعت برای همزمانی اعمال

۳- کنترل جابجایی به راست

۴- کنترل جابجایی به چپ

۵- کنترل بار کردن موازی

۶- n خط خروجی موازی

۷- حالت کنترلی که علیرغم وجود پالس ساعت، اطلاعات را در ثبات بدون تغییر نگه می دارد.

اگر ثبات قادر به جابجایی داده در دو جهت و بار شدن موازی باشد، به آن شیفت رجیستر یونیورسال گویند. نمودار یک شیفت رجیستر یونیورسال در شکل زیر نشان داده شده است:

شیفت رجیستر یونیورسال

شیفت رجیستر یونیورسال

برای دانلود مدار شبیه سازی شده شیفت رجیستر یونیورسال با نرم افزار الکترونیک ورک بنچ (EWB) همراه با فایل توضیحات کامل بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

قیمت: ۵۰۰۰ تومان